ĐOÀN CÔNG TÁC TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ TRỌNG TÂM LĨNH VỰC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO, CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI

Thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội, Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội và Chương trình công tác năm 2022. Ngày 1 tháng 3 năm 2022, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức Đoàn công tác làm việc với Nhà trường.

Thành phần Đoàn công tác: Ông TS.Trương Anh Dũng, Tổng cục trưởng, Trưởng đoàn.  Bà Khương Thị Nhàn, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Thành viên. Ông Nguyễn Hải Cường, Chánh Văn phòng, Thành viên.

Đoàn công tác Tổng cục GDNN làm việc với lãnh đạo nhà trường

Nội dung làm việc của đoàn công tác với nhà trường: Công tác tuyển sinh và tổ chức đào tạo, đào tạo lại cho lực lượng lao động phục hồi sản xuất. Thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo và các điều kiện bảo đảm chất lượng dạy và học. Kế hoạch chuẩn bị, triển khai thực hiện đầu tư dự án thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội. Một số nội dung khác về phát triển giáo dục nghề nghiệp.

Lãnh đạo nhà trường dẫn đoàn đi khảo sát vị trí bổ sung xây dựng cơ sở đạo tạo trong khuôn viên trường

Thành phần đoàn Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt nam – Hàn Quốc làm việc với đoàn công tác, gồm TS. Hồ Văn Đàm hiệu trưởng, Ban giám hiệu nhà trường cùng các trường phòng chuyên môn.

Hồ văn Đàm hiệu trưởng đại diện đoàn nhà trường trao đổi những nội dung đoàn công tác yêu cầu, qua đó đánh giá những mặt đã làm được, những điểm còn hạn chế do khách quan tác động đến. Cần có những định hướng, chiến lược khắc phục hạn chế để đạt mục tiêu đề ra. Đồng thời báo cáo kế hoạch thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội từ năm 2022 -2023, chương trình được Tổng cục giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho nhà trường thực hiện.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN: