QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH

 

  1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG
  • Việc xây dựng, thực hiện và duy trì quy trình này nhằm quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm của các cá nhân, bộ phận trong xây dựng và tổ chức thực hiện dự toán ngân sách hàng năm; đảm bảo tính thống nhất của các bước thực hiện để công việc được triển khai nhanh chóng, chính xác, hiệu quả. Văn bản dự toán được thiết lập, triển khai kịp thời và đáp ứng các yêu cầu.
    ·  Quy trình này áp dụng cho các đơn vị trực thuộc Trường
  1. ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT
  2. Định nghĩa
  3. Từ viết tắt

TC-KT               : Tài chính kế toán                   TC-HC                         : Tổ chức – Hành chính
QLTB-VT          : Quản lý thiết bị vật tư                        TTSHLX         : Trung tâm sát hạch lái xe
QLHSSV            : Quản lý học sinh sinh viên    HĐKH             : Hội đồng khoa học
QTĐS                 : Quản trị đời sống                   NSNN              : Ngân sách nhà nước
KP                      : Kinh phí                                DT                   : Dự toán

  • LƯU ĐỒ (Xem trang 3)
  1. ĐẶC TẢ (Xem trang )
  2. CÁC BIỂU MẪU/ HƯỚNG DẪN KÈM THEO
STT TÊN BIỂU MẪU/HƯỚNG DẪN MÃ HÓA
1.                    Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày
16/12/2002 có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2004.
01/2002/LNS-QH11
2.                    Luật kế toán số 03/2003/QH11 ban hành ngày
17/06/2003 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2004.
03/2003/LKT-QH11
3.                    Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 quy
định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị công lập.
43/2006/NĐ-CP
4.                    Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006
của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế
độ kế toán Hành chính sự nghiệp.
19/2006/QĐ-BTC
5.                    Thông tư 185/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung chế độ kế toán ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp. 185/TT-BTC
6.                    Thông tư 50/2003/TT-BTC ngày 22/05/2003 của
Bộ Tài chính hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp có
thu xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ.
50/2003/TT-BTC

 

ĐẶC TẢ QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH

STT TÊN BƯỚC NỘI DUNG CÔNG VIỆC BỘ PHẬN/ NGƯỜI THỰC HIỆN BỘ PHẬN/ NGƯỜI PHỐI HỢP THỰC HIỆN KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC BIỂU MẪU/ HỒ SƠ
1. Thông báo kế hoạch và hướng dẫn lập dự toán Thông báo kế hoạch và hướng dẫn lập dự toán hoạt động năm Phòng Tài Vụ Ban giám hiệu

Phòng TCHC

Các đơn vị

Thông báo

Hướng dẫn thực hiện

2. Tiếp nhận Tiếp nhận kế hoạch lập dự toán và triển khai Trưởng đơn vị Phòng Tài Vụ Thông báo

Hướng dẫn thực hiện

3. Phân công thực hiện Phân công cán bộ xây dựng dự
toán đơn vị mình.
Trưởng đơn vị Người được phân công Phân công được cán bộ phụ trách lập DT của đơn
vị
4. Lập dự toán của đơn vị – Căn cứ nhiệm vụ, khối lượng
công việc dự kiến thực hiện, các
định mức chi và quy định của nhà
nước, hướng dẫn của Trường về
việc xây dựng dự toán, đơn vị xây
dựng dự toán. – Thu thập thông tin, số liệu và lập
dự toán theo mẫu
– Người được phân công – Ban giám hiệu – Phòng TC-KT – Lập được
dự toán của
đơn vị
5. Xem xét – Kiểm tra, xem xét dự toán
+ Nếu đạt yêu cầu đi tiếp Bước 6
+ Nếu không đạt yêu cầu quay lại Bước 4
– Trưởng đơn vị – Người được phân công – Phòng TC-KT – Dự toán của
đơn vị có xác
nhận Trưởng
đơn vị
6. Tổng hợp dự toán
của các đơn vị
Tổng hợp dự toán các đơn vị – Kế toán viên – Trưởng đơn vị – Kế toán trưởng – Tổng hợp
được dự toán
của các đơn
vị
7. Lập dự toán toàn
trường
Lập dự toán thu – chi hoạt động
của toàn trường
– Kế toán viên – Lập dự toán
hoạt động
của Trường
8. Xem xét – Xem xét dự toán:
+ Nếu dự toán đáp ứng yêu cầu đi
tiếp Bước 9.
+ Nếu dự toán chưa đáp ứng yêu
cầu quay lại Bước 7
– Kế toán trưởng – Kế toán trưởng – Kế toán viên – Dự toán thu chí – Bộ hồ sơ kèm theo
9. Duyệt dự toán – Duyệt dự toán
+ Nếu đồng ý đi tiếp Bước 10
+ Nếu không đồng ý quay lại
Bước 7
– Ban giám Hiệu – Phòng TC-KT – Các đơn vị – Dự toán
của Trường
có xác nhận
của KTT, BGH
– Dự toán thu chí – Bộ hồ sơ kèm theo
10. Tiếp nhập -Nhận kết quả phê duyệt dự toán thu – chi hoạt động năm – Kế toán trưởng – Ban giám hiệu – Dự toán thu chí – Bộ hồ sơ kèm theo
11. Theo dõi thực
hiện
– Theo dõi và tổng hợp báo cáo
kết quả thực hiện của các đơn vị
theo từng quý, năm
– Kế toán viên – Dự toán thu chí – Bộ hồ sơ kèm theo
12. Lưu hồ sơ Lưu hồ sơ – Kế toán trưởng – Kế toán trưởng – Dự toán thu chí – Bộ hồ sơ kèm theo