QUY TRÌNH BỔ SUNG, CHỈNH SỬA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

I. BÁO CÁO

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG NỘI DUNG QUẢN LÝ VỀ BỔ SUNG, CHỈNH SỬA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG

 1. Công tác chỉ đạo, điều hành
 • Trường đã thành lập Ban chỉ đạo, Ban thư ký triển khai thí điểm xây dựng mô hình hệ thống quản lý chất lượng (quyết định 790/QĐ.TVH ngày 06/9/2014 về việc Thành lập Ban chỉ đạo và giao nhiệm vụ thường trực triển khai thí điểm xây dựng mô hình hệ thống quản lý chất lượng trong nhà trường; quyết định số 791/QĐ.TVH về việc thành lập Ban thư ký triển khai thí điểm xây dựng mô hình hệ thống quản lý chất lượng trong nhà trường).
 • Các thành viên trong Ban chỉ đạo, Ban thư ký đã tham gia tập huấn do Cục kiểm định chất lượng dạy nghề – Tổng cục Dạy nghề tổ chức tại Huế.
 • Đã xây dựng kế hoạch, triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các bộ phận, cá nhân có liên quan trong việc xây dựng và áp dụng nội dung theo hướng dẫn của Cục kiểm định chất lượng dạy nghề – Tổng cục Dạy nghề.
 • Ban chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện thí điểm.

 

 1. Quá trình xây dựng và áp dụng nội dung quản lý về Bổ sung, chỉnh sửa chương trình đào tạo của trường
  • Quá trình xây dựng:

Thực hiện kế hoạch của Cục kiểm định chất lượng dạy nghề – Tổng cục Dạy nghề, kế hoạch chi tiết của Ban chỉ đạo, quá trình xây dựng quy trình Bổ sung, chỉnh sửa chương trình đào tạo của  phòng Đào tạo đã thực hiện như sau:

 • Phòng Đào tạo đã có 02 cán bộ tham gia tập huấn do Cục kiểm định chất lượng dạy nghề – Tổng cục Dạy nghề tổ chức tại Huế (đợt 1: từ ngày 26/9/2014 đến ngày 03/10/2014; đợt 2: từ ngày 15/11/2014 đến ngày 17/11/2014).
 • Ban chỉ đạo đã phân công nhiệm vụ cho phòng về việc xây dựng 07 quy trình gồm các nội dung thuộc hệ thống quản lý chất lượng đào tạo; trong đó có Quy trình Bổ sung, chỉnh sửa chương trình đào tạo.
 • Phòng Đào tạo đã tiến hành xây dựng nội dung quy trình, nghiên cứu mẫu quy trình, mô hình hóa Bổ sung, chỉnh sửa chương trình đào tạo đã sử dụng của trường dưới dạng lưu đồ (sử dụng phần mềm Visio 2013), xây dựng bản thảo quy trình Bổ sung, chỉnh sửa chương trình đào tạo, tổ chức họp để thu nhận ý kiến đóng góp, chỉnh sửa, hoàn thiện quy trình nộp cho Ban thư ký, Ban chỉ đạo.
 • Ban thư ký tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo tổ chức họp, rà soát, lấy ý kiến của các bộ phận có liên quan về nội dung của quy trình.
 • Phòng Đào tạo nhận ý kiến đóng góp, bổ sung để hoàn thiện quy trình trình Hiệu trưởng phê duyệt.
  • Quá trình áp dụng:

Quy trình đã được Hiệu trưởng phê duyệt đưa vào sử dụng thí điểm. Tuy nhiên để thực hiện thí điểm dự kiến sẽ  thực hiện bắt đầu học kỳ 2 – năm học 2014 – 2015.

 

 1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:
 2. Kết quả xây dựng và áp dụng:
 • Đã xây dựng tương đối hoàn chỉnh quy trình Bổ sung, chỉnh sửa chương trình đào tạo của trường.
 1. Hiệu quả của việc xây dựng và áp dụng quy trình.
 • Xây dựng được quy trình Bổ sung, chỉnh sửa chương trình đào tạo bước đầu các bộ phận, cá nhân có liên quan đã thấy rõ các nội dung và trình tự thực hiện, chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc Bổ sung, chỉnh sửa chương trình đào tạo của nghề, của khóa học.
 • THUẬN LỢI – KHÓ KHĂN:
 1. Trong quá trình xâydựng
 • Thuận lợi:
 • Cán bộ phòng Đào tạo đã được tham gia lớp tập huấn do Cục kiểm định chất lượng dạy nghề – Tổng cục Dạy nghề tổ chức.
 • Ban chỉ đạo đã có sự phân công, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.
 • Khó khăn:
 • Lần đầu làm quen với việc xây dựng quy trình theo dạng lưu đồ hoá nên khó khăn trong việc xây dựng nội dung.
 • Thời gian triển khai xây dựng quy trình còn quá ngắn.
 1. Trong quá trình áp dụng

Dự kiến sẽ thực hiện bắt học kỳ 2 – năm học 2014 – 2015.

 1. ĐỀ XUẤT- KIẾN NGHỊ:

Cục kiểm định chất lượng dạy nghề – Tổng cục Dạy nghề cử chuyên gia hỗ trợ trực tiếp đến trường để hướng dẫn, thẩm định, đánh giá về nội dung quy trình đã xây dựng và quá trình áp dụng thực tế tại nhà trường.

II. ĐẶC TẢ

I.

Mẫu số 5

MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁPDỤNG

·        Hướng dẫn này áp dụng cho việc bổ sung, chỉnh sửa chương trình đào tạo đã được phê duyệt và áp dụng tại Trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc.

·        Hướng dẫn này áp dụng đối với các tập thể, các cá nhân liên quan đến việc bổ sung, chỉnh sửa và triển khai chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra.

 • Quy trình này áp dụng cho tất cả các đơn vị trong Trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc.

II.               ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT

 1. Địnhnghĩa:

Chương trình đào tạo là hệ thống các môn học thể hiện mục tiêu đào tạo, quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng, phẩm chất đạo đức (thái độ), phạm vi và cấu trúc nội dung đào tạo, phương pháp và hình thức đào tạo, cách thức đánh giá kết quả đào tạo đối với mỗi môn học, ngành học, trình độ đào tạo của bậc đào tạo. Chương trình đào tạo được bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện nhằm đào tạo sinh viên toàn diện cả về kiến thức chuyên môn, kỹ năng và phẩm chất đạo đức, trong đó nhấn mạnh năng lực thực hành và ý thức trách nhiệm xã hội, đảm bảo cho sinh viên được học tập chủ động và trải nghiệm thực tiễn.

 

 1. Từ viết tắt:
KHĐT : Kế hoạch đào tạo BCN : Ban chủ nhiệm
ĐG : Đánh giá CTĐT : Chương trình đào tạo
HĐBS,CSCTĐT : Hội đồng bổ sung,    chỉnh sửa Chương trình Đào tạo BS,CSCTĐT :  Bổ sung, chỉnh sửa     Chương trình Đào tạo
TL : Tài liệu HS : Hồ sơ
CB,GV : Cán bộ giáo viên BM : Biểu mẫu

 

 

III.           LƯU ĐỒ         (Xem trang 4)

IV.           ĐẶC TẢ         (Xem trang 5 – 11)

 

V.               CÁC BIỂU MẪU/ HƯỚNG DẪN KÈM THEO

 

Stt Tên biểu mẫu/ hướng dẫn Mã hóa
1 Đề xuất bổ sung, chỉnh sửa chương trình đào tạo BM01
2 Bảng tổng hợp đề xuất bổ sung, chỉnh sửa chương trình đào tạo BM02
3 Kế hoạch bổ sung, chỉnh sửa chương trình đào tạo BM03
4 Hợp đồng và danh sách CB,GV tham gia bổ sung, chỉnh sửachương trình đào tạo BM04

 

5 Hướng dẫn bổ sung, chỉnh sửa chương trình đào tạo BM05
6 Bảng tổng hợp ý kiến nhận xét của chuyên gia, Hội đồng BM06
7 Chương trình đào tạo BM07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẶC TẢ QUY TRÌNH QUẢN LÝ VỀ BỔ SUNG, CHỈNH SỬA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Stt Tên bước công việc Đặc tả Bộ phận/đơn vị thực hiện Bộ phận/ĐV phối hợp Kết quả đạt được Hạn hoàn thành Biểu mẫu
1 Nghiên cứu lại chương trình đào tạo Nghiên cứu lại chương trình đào tạo của các khoa, nếu chương trình không đáp ứng với thực tế yêu cầu các khoa rà soát để điều chỉnh Ban giám hiệu Các khoa Văn bản những vấn đề của CHĐT không phù hợp với thực tế 30/05  
2 Rà soát chương trình đào tạo Rà soát nội dung chương trình đào tạo và đề xuất bổ sung, chỉnh sửa để CTĐT đáp ứng nhu cầu xã hội; của doanh nghiệp Các khoa Phòng Đào tạo Bản đề xuất bổ sung, chỉnh sửa CTĐT của từng khoa. 15/06 BM01
3 Tổng hợp các yêu cầu chỉnh sửa Tổng hợp đề xuất bổ sung, chỉnh sửa CTĐT của các khoa Phòng Đào tạo Các khoa Bảng tổng hợp đề xuất bổ sung, chỉnh sửa CTĐT 20/06 BM02
4 Xem xét Xem xét đề xuất sửa đổi chương trình của các khoa. Nếu không hợp lý, yêu cầu khoa rà soát lại chương trình đào tạo Phòng Đào tạo Các khoa Danh mục CTĐT cần bổ sung, chỉnh sửa 25/06  
5 Xây dựng kế hoạch bổ sung, chỉnh sửa CTĐT Xây dựng kế hoạch bổ sung, chỉnh sửa CTĐT, gồm có nội dung, thời lượng, người thực hiện, thời gian hoàn thành… Phòng Đào tạo Các khoa Bản Kế hoạch điều chỉnh CTĐT (dự thảo) 30/06 BM03
6 Xem xét Xem xét kế hoạch chỉnh sửa CTĐT do Phòng Đào tạo xây dựng, nếu không hợp lý, yêu cầu phòng đào tạo xây dựng lại kế hoạch Ban giám hiệu Phòng đào tạo Bản kế hoạch điều chỉnh CTĐT đã được BGH xem xét 02/07  
7 Ký duyệt kế hoạch Ký kế hoạch bổ sung, chỉnh sửa chương trình Ban giám hiệu Phòng đào tạo Bản kế hoạch điều chỉnh CTĐT đã được BGH ký duyệt 04/07  
8 Thành lập và ký quyết định thành lập HĐ Thành lập và ký quyết định thành lập HĐBS,CSCTĐT do phòng Đào tạo đề xuất Ban giám hiệu Phòng đào tạo Bản quyết định thành lập HĐ BS,CSCTĐT 04/07  
9 Ký hợp đồng Ký hợp đồng với các thành viên trong HĐBS,CSCTĐT Ban giám hiệu Các thành viên trong HĐ Bản hợp đồng giữa BGH và các thành viên trong HĐBS,CSCTĐT 05/07 BM04
10 Tổ chức tập huấn Tập huấn cho các thành viên trong HĐBS,CSCTĐT về yêu cầu và các vấn đề liên quan đến công tác BS,CSCTĐT Phòng đào tạo Các thành viên trong HĐ Bản yêu cầu liên quan đến BS,CSCTĐT đến tay các thành viên trong HĐ 07/07  
11 Đọc, tìm tài liệu liên quan CT Đọc, tìm hiểu tài liệu liên quan đến công việc BS,CSCTĐT Các thành viên trong HĐ Các khoa,thư viện Các tài liệu liên quan đến quy trình BS, CSCTĐT 10/07 BM05
12 Thực hiện chỉnh sửa(dự thảo) Thực hiện BS,CSCTĐT của từng khoa, theo sự phân công của HĐ Các thành viên trong HĐ Các khoa Bản dự thảo BS,CSCTĐT của từng khoa 20/07  
13 Tổ chức hội thảo Tổ chức Hội thảo về dự thảo BS,CSCTĐT của các khoa Phòng Đào tạo Các khoa, các thành viên của HĐ Bảng tổng hợp ý kiến nhận xét của các thành viên của HĐ 22/07 BM06
14 Sửa chữa, hoàn thiện dự thảo chương trình Sửa chữa chương trình đào tạo sau khi bổ sung, chỉnh sửa sau khi đã được các thành viên trong HĐ góp ý.

Lấy ý kiến chuyên gia về chương trình đào tạo sau khi bổ sung, chỉnh sửa (tối thiểu 05 ý kiến).

Phòng Đào tạo Các khoa, các thành viên của HĐ – Chương trình đào tạo đã được các thành viên trong HĐ sữa chữa, hoàn thiện.  25/07  
15 Tổ chức thẩm định Thuyết trình và bảo vệ chương trình trước sự chất vấn của hội đồng thẩm định. Hội đồng thẩm định Các khoa, các thành viên của HĐ các chuyên gia – Chương trình Đào tạo mới đã được hội đồng  thẩm định cho ý kiến.  30/07
16 Sửa chữa, hoàn thiện chương trình Sửa chữa và hoàn thiện chương trình đào tạo theo ý kiến của hội đồng thẩm định (nếu có). Hội đồng chỉnh sửa CTĐT Các khoa, các thành viên của HĐ Chương trình Đào tạo được hoàn thiện 05/08 BM07
17 Xem xét Xem xét chương trình đào tạo đã được sửa chữa theo ý kiến hội đồng thẩm Ban giám hiệu Hội đồng bổ sung, chỉnh sửa CTĐT – Chương trình Đào tạo đã đượcban giám hiệu xem xét. 10/08
18 Ký quyết định ban hành CTĐT –   Kýquyết định ban hành chương trình đào tạo sau khi đã được BS,CSCTĐT. Ban giám hiệu Phòng Đào tạo – Chương trình Đào tạo đã được ký quyết định ban hành 15/08
19 Ký thanh lý hợp đồng –   Ký thanh lý hợp đồng đối với các thành viên trong HĐBS,CSCTĐT Ban giám hiệu Các thành viên trong HĐBS,CSCTĐT Bản thanh lý hợp đồng giữa BGH và các thành viên tham gia BS,CSCTĐT 20/08
20 Thực hiện CTĐT –   Thực hiện chương trình đào tạo đã được BS,CSCTĐT Các khoa Giáo viên Chương trình ĐT mới được thực hiện 30/08
21 Tổng hợp, lưu trữ –   Tổng hợp và lưu trữ chương trình đào tạo đã được BS,CSCTĐT Phòng đào tạo Các khoa Bản tổng hợp chương trình đào tạo đã được BS,CSCTĐT 05/09