CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG 2021

Chính sách chất lượng 2021

  1. Tập trung nguồn lực phấn đấu đạt các tiêu chí của trường nghề chất lượng cao theo Quyết định 1363/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ
  2. Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, trình độ tay nghề và ngoại ngữ cho học sinh, sinh viên.
  3. Đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới công tác quản lý, lồng ghép chương trình kỹ năng mềm trong đào tạo.
  4. Đào tạo học sinh, sinh viên tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng cơ bản sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên, bảo vệ môi trường.
  5. Nghiên cứu khoa học, thực hiện làm các đề tài sáng tạo khoa học công nghệ, kết hợp làm các đề tài tốt nghiệp của HSSV cuối khóa, tạo ra các sản sản phẩm có tính ứng dụng cao trong đào tạo, sản xuất và đời sống.
  6. Mở rộng hợp tác với các trường đại học và doanh nghiệp, đào tạo liên thông, đào tạo lại, đào tạo nâng cao, đào tạo xuất khẩu lao động và thi nâng bậc, giải quyết việc làm cho HSSV sau khi tốt nghiệp.
  7. Duy trì và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng của nhà trường.
  8. Trung tâm huấn luyện an toàn lao động VSCN phối hợp với các khoa thực hiện huấn luyện và cấp chứng chỉ an toàn cho toàn bộ học sinh sinh viên nhà trường trước khi tốt nghiệp.