TT TÊN QUY TRÌNH MÃ HÓA
1 Sổ tay bảo đảm chất lượng QT01/P.KT Tải về
2 Chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng QT02/P.KT
3 Quy trình Kiểm soát tài liệu QT03/P.KT Tải về
4 Quy trình Kiểm soát hồ sơ QT04/P.KT Tải về
5 Quy trình Đánh giá nội bộ QT05/P.KT Tải về
6 Quy trình Hành động khắc phục QT06/P.KT Tải về
7 Quy trình Hành động phòng ngừa QT07/P.KT Tải về
8 Quy trình Kiểm soát sản phẩm không phù hợp QT08/P.KT Tải về
9 Quy trình Quy hoạch bổ nhiệm cán bộ QT09/P.TC Tải về
10 Quy trình Đào tạo – bồi dưỡng chuẩn hóa giáo viên & cán bộ quản lý QT10/P.TC Tải về
11 Quy trình Quản lý phòng học, nhà xưởng QT11/P.KH Tải về
12 Quy trình Quản lý về đầu tư – mua sắm máy móc, trang thiết bị QT12/P.KH Tải về
13 Quy trình Quản lý về bảo trì – bảo dưỡng máy móc – trang thiết bị QT13/P.KH Tải về
14 Quy trình Xây dựng chương trình đào tạo QT14/P.ĐT Tải về
15 Quy trình Bổ sung, chỉnh sửa chương trình đào tạo QT15/P.ĐT Tải về
16 Quy trình Biên soạn giáo trình – học liệu QT16/P.ĐT Tải về
17 Quy trình Bổ sung, chỉnh sửa giáo trình học liệu QT17/P.ĐT Tải về
18 Quy trình Tổ chức tuyển sinh QT18/TT.TS Tải về
19 Quy trình Nhập học QT19/P.HSSV Tải về
20 Quy trình Xây dựng kế hoạch đào tạo/ thời khóa biểu QT20/P.ĐT Tải về
21 Quy trình Liên kết đào tạo QT21/P.ĐT Tải về
22 Quy trình Đánh giá kết quả học tập QT22/P.ĐT Tải về
23 Quy trình Biên soạn ngân hàng đề thi QT23/P.KT Tải về
24 Quy trình Quan hệ doanh nghiệp QT24/P.KH Tải về
25 Quy trình Đánh giá kết quả rèn luyện QT25/P.HSSV Tải về
26 Quy trình Theo dõi vết sinh viên QT26/P.HSSV Tải về
27 Quy trình Lập kế hoạch tài chính/ ngân sách QT27/P.TV Tải về
28 Quy trình Thực tập/ kết hợp sản xuất QT28/P.KH Tải về
29 Quy trình Mở nghề đào tạo QT29/P.ĐT Tải về
30 Quy trình Thực hiện tiến độ đào tạo QT30/P.ĐT Tải về
31 Quy trình Quản lý hoạt động giảng dạy QT31/P.ĐT Tải về
32 Quy trình Quản lý hoạt động học tập QT32/P.ĐT Tải về
33 Quy trình Dự giờ QT33/P.ĐT Tải về
34 Quy trình Cấp phát văn bằng – chứng chỉ QT34/P.ĐT Tải về
35 Quy trình Quản lý điểm học tập QT35/P.ĐT Tải về
36 Quy trình Xác nhận văn bằng – chứng chỉ, cấp lại chứng nhận tốt nghiệp QT36/P.ĐT Tải về
37 Quy trình Quản lý thư viện QT37/P.ĐT Tải về
38 Quy trình Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường QT38/P.ĐT Tải về
39 Quy trình Triển khai đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường QT39/P.ĐT Tải về
40 Quy trình Quản lý và ứng dụng đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường QT40/P.ĐT Tải về
41 Quy trình Triển khai hoạt động hợp tác quốc tế QT41/P.ĐT Tải về
42 Quy trình Bảo lưu QT42/P.HSSV Tải về
43 Quy trình Giải quyết yêu cầu học sinh sinh viên QT43/P.HSSV Tải về
44 Quy trình Học bổng QT44/P.HSSV Tải về
45 Quy trình Kỷ luật HSSV QT45/P.HSSV Tải về
46 Quy trình Khảo sát ý kiến HSSV QT46/P.HSSV Tải về
47 Quy trình Khen thưởng HSSV QT47/P.HSSV Tải về
48 Quy trình Quản lý hồ sơ HSSV QT47/P.HSSV Tải về
49 Quy trình Quản lý nội trú QT49/P.HSSV Tải về
50 Quy trình Sinh hoạt chủ nhiệm QT50/P.HSSV Tải về
51 Quy trình Xếp loại rèn luyện QT51/P.HSSV Tải về
52 Quy trình Cấp phát vật tư QT52/P.KH Tải về
53 Quy trình Giới thiệu việc làm QT53/P.KH Tải về
54 Quy trình Mời giáo viên thỉnh giảng QT54/P.TC Tải về
55 Quy trình Tiếp nhận bàn giao tài sản thiết bị QT55/P.KH Tải về
56 Quy trình Kiểm kê tài sản thiết bị QT56/P.KH Tải về
57 Quy trình Thanh lý tài sản thiết bị QT57/P.KH Tải về
58 Quy trình Sửa chữa tài sản thiết bị QT58/P.KH Tải về
59 Quy trình Khảo sát doanh nghiệp QT59/P.KH Tải về
60 Quy trình Nghiên cứu thị trường giá cả và các dịch vụ liên quan đến đào tạo QT60/P.KH Tải về
61 Quy trình Kỷ luật cán bộ, giáo viên, nhân viên QT61/P.TC Tải về
62 Quy trình Cải tiến hệ thống quản lý chất lượng QT62/P.KT Tải về
63 Quy trình Học lại, thi lại QT63/P.KT Tải về
64 Quy trình Thi/ kiểm tra kết thúc mô đun/ môn học QT64/P.KT Tải về
65 Quy trình Tự kiểm định chất lượng QT65/P.KT Tải về
66 Quy trình Thanh tra, kiểm tra hoạt động đào tạo QT66/P.KT Tải về
67 Quy trình Thi tốt nghiệp QT67/P.KT Tải về
68 Quy trình Xây dựng mục tiêu nhiệm vụ hàng năm QT68/P.KT Tải về
69 Quy trình Xem xét của lãnh đạo QT69/P.KT Tải về
70 Quy trình Thanh quyết toán QT70/P.TV Tải về
71 Quy trình Quản lý tài chính QT71/P.TV Tải về
72 Quy trình Thu học phí mới QT72/P.TV Tải về
73 Quy trình Tuyển dụng nhân sự QT73/P.TC Tải về
74 Quy trình Giải quyết chế độ, chính sách QT74/P.TC Tải về
75 Quy trình Quản lý hồ sơ cán bộ, giáo viên, nhân viên QT75/P.TC Tải về
76 Quy trình Đánh giá cán bộ, giáo viên, nhân viên QT76/P.TC Tải về
77 Quy trình Xem xét nâng lương QT77/P.TC Tải về
78 Quy trình Lễ tân, khánh tiết QT78/P.TC Tải về
79 Quy trình Xét khen thưởng cán bộ, giáo viên, nhân viên QT79/P.TC Tải về
80 Quy trình Khảo sát chất lượng giảng dạy QT80/P.KT Tải về
81 Quy trình Đánh giá Hệ thống bảo đảm chất lượng QT81/P.KT Tải về
82 Quy trình Tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp QT82/P.KT Tải về