Category Archives: Chính sách chất lượng

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG 2020

Chính sách chất lượng 2020 Xây dựng tính tự chủ ở từng đơn vị phòng, khoa, trung tâm trong công tác quản lý và vận hành theo hệ thống quy trình bảo đảm chất lượng của nhà trường. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra nề nếp, đảm bảo chất lượng dạy và …

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG 2021

Chính sách chất lượng 2021 Tập trung nguồn lực phấn đấu đạt các tiêu chí của trường nghề chất lượng cao theo Quyết định 1363/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, trình độ tay nghề và ngoại ngữ cho học sinh, sinh viên. Đầu tư cơ …

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG 2019

Download Chính sách chất lượng 2019 Tập trung nguồn lực phấn đấu đạt tiêu chí của trường chất lượng cao đến năm 2020. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các khoa từ nhiều nguồn: ngân sách nhà nước, vốn ODA, nguồn tự có của trường. Mở rộng hợp tác …

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG 2018

download Chính sách chất lượng 2018 Tập trung nguồn lực phấn đấu đạt 6 tiêu chí của trường nghề chất lượng cao, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, trình độ tay nghề của học sinh, sinh viên. Đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới công tác quản lý, mở rộng …