Phòng Tài vụ có nhiệm vụ và quyền hạn:

  •       Phòng Tài vụ có chức năng giúp Hiệu trưởng tổ chức, quản lý chỉ đạo thực hiện các hoạt động kế toán, tài vụ, quản lý vật tư tài sản của nhà trường.
  •       Lập kế hoạch dự trù tài chính trình cấp trên xét duyệt. Xây dựng kế hoạch phân chia và sử dụng các nguồn tài chính phù hợp cho các phòng khoa trong toàn trường.
  •       Thực hiện thu chi tài chính theo đúng chế độ hiện hành. Đảm bảo việc chi trả lương, phụ cấp cho cán bộ giáo viên, học bổng học sinh kịp thời và mọi khoản khác theo quy định.
  •      Thực hiện việc quyết toán hàng tháng, hàng quý, hàng năm đúng thời hạn theo yêu cầu của Hiệu trưởng và báo cáo cơ quan quản lý trường.
  •       Quản lý thống nhất các nguồn vốn đúng quy định của Nhà nước và thực hiện việc công khai tài chính hàng năm.
  • Theo dõi và thực hiện công tác thống kê, kế toán vật tư, tài sản, xây dựng cơ bản, các chương trình mục tiêu, dự án.
  •       Tổ chức thực hiện công tác kiểm kê theo định kỳ, để kịp thời báo cáo Ban giám hiệu và cấp trên khi có yêu cầu.
  •       Trưởng phòng Tài vụ chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và cấp trên về việc thực hiện các chế độ tài chính kế toán theo quy định hiện hành.
  •       Trưởng phòng Tài vụ là thành viên của các hội đồng như: Hội đồng xét học bổng, đóng học phí, Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng kiểm kê và thanh lý tài sản.