I. QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP

Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng được thành lập theo Quyết định số: 278/QĐ-TVH.TC ngày 01 tháng 04 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghiệp Việt nam – Hàn Quốc.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng thành lập năm 2011 đến nay có 6 thành viên:

 

TT Họ và tên Chức vụ
1 Nguyễn Hồng Hưng Trưởng phòng
2 Trần Thị Xuân Hương Phó phòng
3 Nguyễn Thị Hương Huyền Nhân viên
4 Nguyễn Thị Hoài Thương Nhân viên
5 Hồ Đức Mai Nhân viên
6 Vũ Thị Thu Nhân viên

 

III. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KHẢO THÍ & ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

1 Chức năng

Tham mưu, tư vấn và đề xuất cho Hiệu trưởng các giải pháp về công tác Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo trong nhà trường, bao gồm:

– Công tác thi, kiểm tra.

– Công tác kiểm tra đánh giá chất lượng

– Công tác Xây dựng hệ thống Bảo đảm chất lượng

– Công tác tự đánh giá chất lượng Nhà trường và chương trình đào tạo

– Công tác đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề

– Công tác đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề Quốc gia

–  Công tác khác theo các quy định và phân cấp quản lý hiện hành.

Đồng thời là đơn vị chủ trì thực hiện các chủ trương biện pháp nói trên.

2 Nhiệm vụ

  • Về công tác Khảo thí:

– Tổ chức thi, chấm thi tốt nghiệp, kết thúc môn học, môđun theo đúng các quy chế của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

– Tổ chức xây dựng, quản lý, sử dụng ngân hàng đề thi. Cải tiến và phát triển các hình thức thi phù hợp với yêu cầu đào tạo của các ngành, các hệ bậc đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá chất lượng đào tạo.

– Giám sát, kiểm tra, đề xuất xử lý các sai phạm trong quá trình coi thi và chấm thi

– Là thành viên hội đồng xét điều kiện thi tốt nghiệp cho học sinh sinh viên.

  • Về công tác Đảm bảo chất lượng

– Tổ chức học tập và triển khai các phương pháp, công nghệ mới về xây dựng hệ thống Bảo đảm chất lượng bên trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

– Phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tổ chức các hoạt động đảm bảo chất lượng; xây dựng kế hoạch và triển khai đăng ký gia nhập các tổ chức đảm bảo chất lượng trong khu vực và quốc tế.

– Xây dựng kế hoạch tự đánh giá chất lượng của nhà trường hàng năm và 5 năm một lần theo qui định về kiểm định chất lượng của Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Chủ trì thực hiện công tác tự đánh giá của Nhà trường và các đơn vị.

– Xây dựng kế hoạch tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo hàng năm theo qui định của Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Chủ trì thực hiện công tác tự đánh giá chương trình đào tạo với các đơn vị.

– Là thành viên làm đầu mối cho các hoạt động đánh giá ngoài.

– Xây dựng kế hoạch hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề Quốc gia cho người lao động

– Xây dựng kế hoạch hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng

IV. QUYỀN HẠN

– Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng có quyền tổ chức thực hiện, đôn đốc, kiểm tra các khoa, tổ môn, các phòng ban, các trung tâm trong việc thực hiện công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.

– Huy động sự tham gia của cán bộ, giáo viên, học sinh sinh viên trong công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng khi kế hoạch được phê duyệt.

– Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng có quyền kiến nghị với Hiệu trưởng trong giải quyết các vấn đề vi phạm về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng của Nhà trường.

– Quản lý và sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao để phục vụ cho nhiệm vụ của Phòng.
V. MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

  1. Hoạt động khảo thí.

2.

      2. Hoạt động Bảo đảm chất lượng

      3. Hoạt động Bảo đảm chất lượng.

      4. Hoạt động Tự đánh giá cơ sở giáo dục đào tạo và Chương trình đào tạo.

 

      5.Hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ Kỹ năng nghề Quốc gia.